Konzultace a terapie

„Vytvoření důvěrné, otevřené a láskyplné atmosféry je pro mě naprostou prioritou.“

Setkání znamená potkat se. Mým záměrem je vytvořit prostor ke skutečnému uvidění se, ucítění se v srdcích. Prostor pro vyjádření pravdy o sobě, o holou přítomnost v prožívání.
Přítomnost pro mě znamená dát prostor. Prostor tomu, co je v nás živé v daném okamžiku, tam kde se potkává pozornost s energií. Na povrch vychází téma, které chce být uviděno a my skrze svou jemnost, zastavení se, vytrvání a soucitnou pozornost necháme téma rozkvést. Necháme svobodně projevit naši část.

 

Konzultace může mít podobu:
– NLP technik,
– koučinku
– léčení – terapie (gestalt terapie, terapie ranných vtisků)

Při své práci vycházím ze zkušeností NLP výcviku, koučovacího kurzu a výcviku Neduální terapie. Ze svých dloholetých meditačních zkušeností – vědomé práce s dechem a pozorností, uvědomováním si sebe.

 

„1+1=3 … setkání v přítomnosti a zákon synergie v praxi – sejdou-li se dva, výsledek je víc než součet jejich schopností a dovedností.“

„Pole vzájemné důvěry a sounáležitosti otevírá cestu zázrakům.“

 

 

 Koučink - příležitost k jasnosti a růstu

Koučink je efektivní metoda.
Za krátký čas, díky otevřeným otázkám, prozkoumáte a utřídíte své téma. Poznáte svůj cíl, zmapujete své zdroje, prozkoumáte možnosti a stanovíte si jasné kroky k jeho uskutečnění. V přesně definovaném časovém rámci.

 

Při koučování – vycházím z metod, které jsem se naučila na výcviku Kouč u Akademie osobnostního rozvoje Brno. Baví mě rozvíjet se samostudiem v oblasti Koučinku zaměřeného na řešení (Dalet). Velmi zapojuji svou všímavost, kterou jsem rozvinula díky dlouhodobé meditační praxi. Mou prioritou je vytvořit pro vás prostor důvěry a otevřít se spolupráci díky respektujícímu přístupu.

 

Koučink vnímám jako příležitost utřídit si, co je pro mě opravdu cenné. Když to vím, mohu to naplňovat.

 

Koučink je vhodný v oblastech:
– práce
– vztahy
– zdraví
– volný čas, osobní růst

 

Koučink je pro mě cesta k absolutnímu respektu k moudrosti druhé bytosti.

 

Kouč neradí.
Toto je jeden ze základních principů metody. Uf, spadl mi kámen ze srdce, slyšíte to? 🙂 Baví mě a fascinuje, že JSME skutečně nejlepšími odborníky na svůj život. Moudrost celého univerza je v nás v každém okamžiku přítomná. Stačí se na ni napojit a upřímně si zodpovědět na své otázky. Pomohu Vám kladením otevřených otázek (a NLP technik) odzrcadlit to, co sami v hloubi sebe už víte. Máte příležitost podívat se hluboko do sebe a vidět to, co vás skutečně vyživuje. Na místo, kde je radost a naplnění, které Vás přirozeně dávají do pohybu.

 

Koučink nás učí vzít zodpovědnost do svých rukou.
HURÁ. Ve chvíli, kdy to tak není, podvědomě předáváme sílu někomu ve svém okolí a ztrácíme vůli dokončovat a stát si za svými věcmi.

 

Koučink je umění přesměrovat pozornost věnovanou strachům, na pozornost věnovanou tomu co mě sytí, baví a co si užívám. Pomáhá soustředit mysl na výsledek.

 

Koučink dává možnost utřídit si své hodnoty, nezávisle na naučených myšlenkových vzorcích a očekávání druhých.

 

Je to společná cesta k Vašemu cíli. Děkuji, že se jí mohu na nějaký čas účastnit.

 

Sama procházím koučovacím procesem se ženou, která je mi blízká. Je pro mne darem, že ve chvíli, kdy to zevnitř cítím, ji kontaktuji a společně projdeme další kousek mé cesty. Já si vyjasním, co se mi podařilo, v čem se cítím moc dobře a definuji si i to, co ve mně stagnuje. Mé upřímné sdílení, odhalení se, proměňuje. Nacházíme společně postupné kroky růstu a k řešení slabých míst.

„Vědomou přítomností a kladením otevřených otázek se otevírá tvořivý prostor pro váš i můj růst.“

„Omezení, která vnímáme, jsou fiktivní.“

 NLP

Proč zrovna NLP techniky mohou být tak účinné?

Lidská mysl funguje na dvou úrovních: vědomé a nevědomé. Přístup NLP přímo oslovuje nejen naši vědomou část, ale je pracuje s naší nevědomou myslí. Tato naše nevědomá mysl je podstatnou částí našeho vnímání. Je to více jak 90 %. Klient tak získává přímý přístup ke své nevědomé části.

Co se tedy děje při setkání?

Díky propracovanému systému otázek a technik má klient možnost přesněji specifikovat proč vlastně přišel, nalézá své zdroje. Díky nim je schopen vlastními silami žít život v souladu se svými přáními. Propojením vědomé a nevědomé části mysli je posilováno naše celkové vnímání reality. Náš život se dostává do souladu, dochází k uvědomování si rovin, které doposud byly skryty. Spojujeme se plným potenciálem svého života.

 Neduální terapie

Neduální terapie staví svůj přístup k člověku na tom, že jsme ve své podstatě již úplní. To je výchozím bodem veškeré práce. Jinými slovy můžeme říci, že v neduální terapii nemáme primárně zájem na člověku něco měnit, ale směřujeme pozornost k tomu, co je v našem bytí neměnné a osvobozující.

Západní a východní psychologie se ve svém přístupu liší. Je to jako rozdíl mezi malováním obrazu a tesáním sochy. Když malujete obraz, přidáváte něco na prázdné plátno, vytváříte něco nového, něco, co předtím nebylo. Naproti tomu během tesání sochy se děje něco odlišného – socha je již přítomna uvnitř kamene a vy jen odstraňujete to, co stojí v cestě jejímu projevení.

Neduální terapie využívá mnoho moderních způsobů chápání psyché, zejména gestalt terapii, přepis ranných vtisků, voice dialog, NLP, rodinné konstelace, primární terapii a práci s dechem. K tomu vhodně přidává meditační techniky, kóany a techniky tzv. Dharma Doors, které pomáhají uvědomit si naši nejhlubší podstatu.

 

 Gestalt terapie - léčení vztahů

Je ve Tvém okolí člověk na kterém Ti záleží a chceš na vašem vztahu něco zlepšit? Chceš pochopit vazby ve vašem vztahu?

 

Gestalt terapie je vztahová technika, která odkrývá dynamiku mezi dvěma osobami.
Je to příležitost upřímného sdělení druhé osobě, jak to v sobě máme. To má velmi léčivý vliv.

Pomáhá nám uvidět naše projekce, které jsme si vytvořili vůči druhé osobě.
Prožít si pocity spojené s druhou osobou a vzít si za ně plnou zodpovědnost. Prožitím ukrytých emocí, spojených s tímto vztahem, dochází k osvobozování energie, která byla potřebná na jejich držení.

  

Technika je výborná v situacích, kdy se chceme na vztah podívat bez přítomnosti druhé osoby a vyjasnit si naše vnitřní projekce. Techniku lze použít i pro vyjádření našich projekcí vůči osobě, která už není fyzicky přítomná v těle.

 

Tato terapie nabízí příležitost uvidět situaci i z pohledu nezávislého vědomého rádce – našeho vyššího Já.

Technika je bezpečná a jednoduchá, nemusíte o ní předem nic vědět, vše vám vysvětlím a jednotlivými fázemi vás jemně provedu.

„Vztahy jsou jedinečné zrcadlo, ukazují mnohé o nás samotných.“

 

 Přepis ranných vtisků - proměna životních postojů

Chceš se podívat na základní vnitřní přesvědčení ze svého dětství, které má vliv na Tvé současné jednání?
Máš v životě nějaký vzorec, který tě už unavuje a přitom ho stále dokola opakuješ?

 

Přepis ranných vtisků je technika, kdy Vás jemně provedu do situace ve Vašem dětství, která pro vás neměla zcela harmonický průběh. Takové situace, mají v budoucnu vliv na naše chování. Pro mysl je tato situace pouze vzpomínkou.

 

Mysl nerozlišuje mezi vzpomínkou a současnou situací.
Tuto vzpomínku projdeme znovu tak, aby pro vás byla ideální. Prožijete si ideální stav – energetický blok ze stažení z nepříjemné situace bude postupně rozpuštěn.

 

Technika je bezpečná a jednoduchá. Probíhá za plného vědomí. O technice nemusíte předem nic vědět, vše vám vysvětlím a jednotlivými fázemi vás jemně provedu.

Více o technice:
V období početí, prenatálního vývoje, porodu a několik let poté, se odehrává ta nejdůležitější část našeho života, kdy vzniká v našem mozku tzv. Limbický otisk. Je to naprogramování, které určuje naše základní nastavení a směřování ve všech oblastech života – práce, vztahy, partnerství, intimita, …

Pokud se podmínky v průběhu těchto pár let vytvoří příznivě pro náš všestranný vývoj, máme možnost v životě naplnit svůj potenciál. Neharmonickým chováním našich nejbližších vznikají jemná či větší traumata oddělenosti, která pak ovlivňují naši odvahu a chuť žít své sny a být druhým blízko.

Změny vyvolané přepisem se postupně zhmotňují v reálném životě. Může jít o změnu chování v každodennosti, změnu reakcí na určité podněty, změnu ve vztahu sama k sobě, změnu ve vztazích k jiným, vztah k penězům, k hojnosti, zbavování se závislostí různého druhu, změnu vztahu k vlastnímu tělu, …

„Je na nás, jaký obraz do své mysli vložíme.“